VikingDesign

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Audyty i doradztwo energetyczne

Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest to dokument wydany przez upoważnionego specjalistę, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, takie jak ogrzewanie, ciepła woda, wentylacja i klimatyzacja.

W świadectwie ocenia się potrzeby energetyczne wynikające z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, które może się zmieniać w zależności od sposobu eksploatacji i zwyczajów użytkowników.

Charakterystyka energetyczna jest to zbiór danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele CO, CWU, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.

Określanie zintegrowanej charakterystyki energetycznej polega na zestawieniu cech ocenianego budynku. Charakterystyka energetyczna ocenianego budynku i jej porównanie z danymi określonymi dla budynku nowego oraz przebudowanego są podstawą do obliczenia wskaźnika EP – energii końcowej, wyrażonej w kWh/m2*rok a następnie wskaźnika EK- energii końcowej. Energia końcowa jest wynikiem energii EP pomniejszona o stratę przesyłu ciepła.

Energia końcowa EK wyrażona w kWh/m2*rok pozwala na przybliżone obliczenie kosztów utrzymania budynków na cele ogrzewcze.

Audyty energetyczne

Jest to dokument zawierający analizę techniczno-ekonomiczną określającą to co należy poprawić w budynku, który ma zostać poddany modernizacji.

Audyt ma na celu zalecenie konkretnych, optymalnych rozwiązań wraz z określeniem ich opłacalności. Dzięki dobrze przeprowadzonemu audytowi można skutecznie zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło budynku, a co za tym idzie zredukować koszty ogrzewania obiektu. Co więcej, audyt określa zasadność przedsięwzięcia, dzięki czemu inwestor może uchronić się przed wykonaniem modernizacja, która może mieć niewielki wpływ na efektywność energetyczną obiektu.

Zakres audytu obejmuje wszystkie elementy, instalacje i urządzenie w obiekcie budowlanym, które mają związek ze zużyciem energii. Należą do nich między innymi:
 • przegrody zewnętrzne, czyli ściany, dachy, stropodachy
 • stolarka okienna i drzwiowa
 • instalacje grzewcze
 • instalacje wentylacyjne
 • instalacje klimatyzacyjne
 • instalacje ciepłej wody użytkowej
 • oświetlenie
 • zastosowanie źródeł odnawialnych, czyli paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, instalacji do spalania biomasy itp.


Elementy audytu energetycznego

 1. Karta audytu energetycznego budynku, obejmująca dane ogólne budynku, jego parametry energetyczne oraz zestawienie wyników audytu, sporządzonej zgodnie ze wzorem
 2. Wykaz dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał audytor, oraz wyszczególnienia wytycznych i uwag inwestora, stanowiących ograniczenia zakresu możliwych ulepszeń, w tym w szczególności określenie wielkości środków własnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, oraz kwotę kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora
 3. Inwentaryzacja techniczno – budowlaną budynku, zawierającą:
  • ogólne dane techniczne, w tym w szczególności opis konstrukcji i technologii, nazwę systemu, niezbędne wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe, średnią wysokość kondygnacji, współczynnik kształtu,
  • co najmniej uproszczoną dokumentację techniczną, w tym rzuty poziome z zaznaczeniem układu przerw dylatacyjnych oraz stron świata,
  • opis techniczny podstawowych elementów budynku, w tym w szczególności ścian zewnętrznych, dachu, stropów, ścian piwnic, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, drzwi,
  • charakterystykę energetyczną budynku, dane dotyczące takich parametrów jak ilość mocy cieplnej zamówionej, zapotrzebowanie na ciepło, zużycie energii, wysokość taryf i opłat,
  • charakterystykę systemu grzewczego, w tym w szczególności sprawności składowe systemu grzewczego, typ instalacji, parametry pracy, rodzaje grzejników, a dla budynków, w których po roku 1984 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego – opis tej modernizacji,
  • charakterystykę instalacji cieplej wody użytkowej, w tym w szczególności rodzaj instalacji, opomiarowanie, izolację pionów,
  • charakterystykę węzła cieplnego lub kotłowni znajdującej się w budynku,
  • charakterystykę systemu wentylacji, w tym w szczególności rodzaj i typ wentylacji,
  • charakterystykę instalacji gazowej oraz instalacji przewodów kominowych (w przypadku, gdy maja one wpływ na ulepszenie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne),
  • charakterystykę instalacji elektrycznej (w przypadku, gdy ma ona wpływ na ulepszenie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne).
 4. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych ulepszeń i przedsięwzięć termo modernizacyjnych
 5. Zestawienie wskazanych rodzajów ulepszeń oraz przedsięwzięć wykonanych zgodnie z algorytmem oceny opłacalności i podanych optymalizacji, o której mowa w rozporządzeniu dotyczącym sporządzania świadectw
 6. Dokumentacja wykonania kolejnych kroków optymalizacyjnych algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, wraz z kosztorysami sporządzonymi według metody kalkulacji uproszczonej określonej w przepisach odrębnych
 7. Opis techniczny niezbędnych szkiców i przedmiaru robót optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji.

Audyty remontowe

Audyt remontowy to ekspertyza, która określa zakres, parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego. Stanowi on podstawę do uzyskania premii remontowej.

Premię remontową mogą uzyskać właściciele i zarządcy budynków wielorodzinnych, pod warunkiem, że ich użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku.

Premię remontową mogą pozyskać:

 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego.


Przedsięwzięcia remontowe to w odniesieniu do budynków wielorodzinnych:

 • ich remont,
 • wymiana okien i remont balkonów, nawet jeśli służą one wyłącznie do użytku właścicieli lokali,
 • przebudowa, powodująca ich ulepszenie,
 • wyposażenie w instalacje oraz urządzenia wymagane dla nowych budynków mieszkalnych.


Działania remontowe dofinansowane premią muszą zawierać określony zakres robót termomodernizacyjnych. Warunkiem uzyskania wsparcia jest spełnienie określonych w ustawie oszczędności zużycia energii oraz zachowanie wymagań dotyczących poziomu współczynnika kosztu przedsięwzięcia.

Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia to stosunek kosztu przedsięwzięcia w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, do ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonej do celów obliczania premii gwarancyjnej za kwartał, w którym został złożony wniosek o premię.

Planowany remont musi:

 • wykazać wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego od 0.05 do 0.70,
 • powodować zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.


Wymaga się zmniejszenia rocznego zapotrzebowania energii dla ogrzewania i przygotowania ciepłej wody:

 • dla remontu ze wskaźnikiem kosztu przedsięwzięcia od 0.05 do 0.3 – co najmniej o 10%,
 • dla remontu ze wskaźnikiem kosztu przedsięwzięcia powyżej 0,3 – co najmniej o 25%,
 • jeśli wcześniej realizowane było przedsięwzięcie remontowe, na które pozyskano premię remontową – co najmniej o 5%.


Powyższe oszczędności energii nie są konieczne, jeżeli:

 • uzyskano już premię remontową na remont, który przyniósł zmniejszenie rocznego zapotrzebowania energii co najmniej o 25%,
 • wcześniej uzyskano premię termomodernizacyjną,
 • budynek spełnia wymagania oszczędności energii określone przez Warunki Techniczne.


Premia remontowa stanowi 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego, ale nie więcej niż 15% poniesionych kosztów przedsięwzięcia.

Jest ona przeznaczona na wspieranie remontów jedynie budynków mieszkalnych. Gdy w budynku znajdują się lokale niemieszkalne premia dotyczy tylko tej części kosztu remontu, która przypada na mieszkalną część budynku.

Audyt remontowy jest obligatoryjnym warunkiem formalnym ubiegania się o premię remontową.

Dobór grzejników

Najważniejszym elementem podczas doboru grzejników jest określenie zapotrzebowania na moc grzewczą danego pomieszczenia. Moc grzewczą wyraża się w Watach (W) i na tej podstawie możemy dobrać odpowiedni grzejnik.

Aby prawidłowo określić moc, którą musimy dostarczyć do naszych pomieszczeń możemy użyć wartości określonych w projekcie budowlanym. Jeśli jest to dom modernizowany i nie mamy projektu należy użyć wartości szacunkowych dla poszczególnych pomieszczeń.

Oferuję dobór ogrzewania grzejnikowego, ogrzewania płaszczyznowego, powietrznego i innego.