VikingDesign

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Wypijewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Wypijewski - VikingDesign
ul. Chołoniewskiego 1/2, 85-127 Bydgoszcz, zwany dalej Administratorem.

2.    Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:

a)    art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – czyli zgody w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Administratora;

b)    art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku zawarcia z Administratorem umowy w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej;

c)    art. 6 ust. 1 lit. f) RODO to jest w sytuacji, w której jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, a uzasadnionym interesem Administratora jest m.in. dochodzenie należności.

3.    Administrator przetwarzać będzie następujące dane:

¾     w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Administratora – imię, nazwisko, adres e-mail;

¾     w przypadku zawarcia umowy z Administratorem - imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer telefonu, adres e-mail oraz ewentualnie inne, odpowiednio do zawartej umowy.

4.    Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu:

¾     w przypadku danych uzyskanych za pośrednictwem formularza kontaktowego - udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie i w zależności od treści zapytania przedstawienia oferty; podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie i ewentualnego przedstawienia oferty;

¾     w przypadku danych uzyskanych przy zawieraniu umowy z Administratorem – zawarcia i realizacji umowy zawartej z Administratorem, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania, dokonywania rozliczeń; podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne do realizacji umowy.

5.    Dane osobowe będą przetwarzane:

¾     w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Pani/Pana strony ograniczających tę zgodę;

¾     w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lub 6 lat, termin upływa w ostatnim dniu roku kalendarzowego), chyba że nastąpi konieczność dochodzenia roszczeń na drodze sądowej;

¾     w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu,

¾    w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

6.    Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń.

7.    Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

¾     podmiotom, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych;

¾     instytucjom, do których administrator przekazuje dane w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa;

¾     uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom (m.in. organom ścigania).

8.    Przysługuje Pani/Panu prawo:

a)    dostępu do danych,

b)    żądania sprostowania danych,

c)    żądania usunięcia danych,

d)    żądania ograniczenia przetwarzania danych,

e)    sprzeciwu wobec przetwarzania danych ,

f)     przenoszenia danych do innego administratora danych.

g)    cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych,

h)    wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Z ww. praw skorzystać Pani/Pan może kierując wniosek do:

Marcin Wypijewski

prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Marcin Wypijewski - VikingDesign

ul. Chołoniewskiego 1/2, 85-127 Bydgoszcz

9.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  w tym z wykorzystaniem profilowania.

10.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowej.